LỚP 6A       Thứ Tiết 2 3 4 5 6 7 1 CHÀO CỞ MT (Tần) TD (Đại) Văn (Yến)