LỚP 7A       Thứ Tiết 2 3 4 5 6 7 1 CHÀO CỞ Văn (Tỉnh) GD (Việt)