LỚP 8A       Thứ Tiết 2 3 4 5 6 7 1 CHÀO CỞ Văn (Phương) Toán (Ly)